Navigácia

Školský poriadok

Nadpis

        VNÚTORNÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV

 

Riaditeľstvo ZŠ vydáva tento vnútorný poriadok pre žiakov školy, ktorý je platný

od l.9.2009

Každý žiak má zabezpečené slobodné využívanie svojich práv. Zároveň má však povinnosť riadiť

sa podľa schválených pravidiel tohto vnútorného poriadku.

l. Organizácia činnosti školy a zásady správania sa žiakov

    

 l. V škole a na verejnosti sa žiaci správajú v súlade so zásadami slušného

správania. Zdravia sa vhodným pozdravom.

 

2. Príchod žiakov do školy je stanovený na 7,45 hod. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr,

sa zdržujú pred  budovou školy, prípadne zlého počasia vo vestibule školy. Správajú

sa tak, aby neohrozovali svoju bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov.

 

3. Začiatok vyučovania je stanovený na 7,50 hod. Najneskôr do 7,45 hod. žiak zaujme

miesto v triede alebo odbornej učebni. Žiak nesmie opustiť svojvoľne budovu školy,

len v sprievode zákonného zástupcu alebo poverenou osobou.

 

4. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ju pozdravia povstaním.

Rovnako sa zdravia pri odchode z triedy. Počas práce na hodinách výtvarnej výchovy

a pracovného vyučovania technickej výchovy a počas laboratórnych prác žiaci

nevstávajú.

 

5. Malé prestávky trvajú l0 minút. Počas nich žiaci zotrvávajú v triedach. Veľká

prestávka je po 2. vyučovacej hodine a trvá 15 minút. Počas veľkej prestávky sú žiaci

podľa pokynov dozor-konajúcich učiteľov na chodbe alebo na školskom dvore.

Prestávku žiaci využívajú na prípravu učebníc a pomôcok, ktoré budú potrebovať na

vyučovacej hodine. Pri prechode do odborných učební, dielne alebo telocvične sa

žiaci presúvajú za sprievodu vyučujúceho. Po zazvonení  na vyučovaciu hodinu sa

žiaci zdržiavajú na svojom mieste.

 

6. Koniec vyučovania je stanovený rozvrhom hodín alebo mimoriadnym pokynom na

základe rozhodnutia riaditeľa školy. Po skončení vyučovania sú žiaci povinní

zanechať triedu v poriadku a vyložiť všetky stoličky.

 

7.  Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, kurzoch a v ŠvP sa žiaci riadia podľa

pokynov vedúceho a ostatných pedagogických pracovníkov.

 

8. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni sa v nej správajú disciplinovane a rešpektujú

dozor konajúcich učiteľov a personál ŠJ. Žiaci ŠKD chodia do jedálne v sprievode

vychovávateliek.

 

9. Žiaci si môžu dať prostredníctvom triedneho učiteľa poistiť osobné veci v príslušnej

poisťovni.

 

II. Práva žiaka

 

Žiak má právo na:

 

-         vzdelanie zamerané na rozvoj jeho osobnosti, talentu, rozumových a fyzických schopností

-          zrozumiteľný výklad učiva

-          odpoveď na otázky týkajúce sa preberaného učiva

-          objektívne hodnotenie svojich vedomostí a zručností

-          oboznámenie sa s kritériami a výsledkami hodnotenia v primeranom čase

-          využívanie školských zariadení, učební a učebných pomôcok

-         využívanie pomoci triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa

-          ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov

-          primerané vyjadrenie svojho názoru na akýkoľvek problém

-          výber budúceho štúdia

-          prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy

-          výber spolusediaceho, pokiaľ svojím správaním neruší priebeh vyučovania

-          voľbu náplne prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných

-          návštevu ŠKD, nepovinného predmetu a záujmového krúžku, ktoré zriadila škola

-         účasť na školských a mimoškolských aktivitách, ktoré organizuje škola a Združenie rodičov

-          komisionálnu a opravnú skúšku

 

 

III. Povinnosti žiaka

 

     Žiak je povinný:

 

-          prichádzať na vyučovanie včas v čistom a primeranom oblečení, nie výstrednom. Je zákaz farbenia  vlasov a nechtov a používanie makeupu

-          zdržiavať sa od nástupu do školy až do konca vyučovania /výchovnej činnosti ŠDK/ v budove školy, aké je vyučovanie organizované mimo školy, zdržiavať sa na miestach určených príslušnými pedagógmi

-          dodržiavať zásady slušného a bezpečného správania sa na vyučovaní, obzvlášť na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, technickej výchovy, laboratórnych prác a počas výchovnej činnosti v ŠKD, počas prestávok a akciách organizovaných školou

-          za každé vymeškanie vyučovania doniesť potvdenie od lekára alebo písomné potvrdenie podpísané zákonným zástupcom

      Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka oznámi rodič triednemu učiteľovi do 24 hodín

      Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou:

                        z  l vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho

                        na l až 2 dni od triedneho učiteľa

                        na viac ako 2 dni od riaditeľa školy

-          nosiť na vyučovanie potrebné učebnice, učebné pomôčky a žiacku knižku

-          ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny v prípade, že si zabudne učebnice, pomôcky alebo domácu úlohu

-          riadne sa starať o zverené učebnice a učebné pomôcky

-          mať základné hygienické potreby /uterák,  mydlo, toaletný papier/, starať sa o ne a dbať o svoju osobnú hygienu

-          pred vstupom do triedy si uložiť obuv a nepotrebné šatstvo v šatni a prezuť sa do vhodnej obuvi /nie s tmavou podrážkou/

-          počas vyučovania je zakázané používať mobilný telefón

-          na vyučovanie telesnej výchovy nosiť cvičebný úbor podľa pokynov vyučujúcich.

- ak žiak nemôže cvičiť zo zdravotných dôvodov, prinesie ospravedlnenie od lekára a predloží ho učiteľovi TV. Ak lekár odporučí žiakovi oslobodenie od TV, predloží rodič riaditeľovi školy písomnú žiadosť spolu s odporúčaním lekára.

-          zdržiavať sa počas všetkých prestávok na príslušnom poschodí

Počas priaznivého počasia je žiak povinný tráviť veľkú prestávku na školskom dvore.

Z a k a z u j e   s a   o p u s t i ť   a r e á l   š k o l y .

 

        -      chrániť školské zariadenie pred poškodením – prípadné škody je povinný uhradiť zákonný  zástupca žiaka.  Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.

-          pri odchode z učebne zanechať svoje miesta upravené podľa pokynov učiteľa

-          po ukončení vyučovania upraviť triedu, vyložiť stoličky a v sprievode vyučujúceho presunúť sa do šatne, prípadne do školskej jedálne, do ŠKD

-          po skončení vyučovania opustiť budovu školy

-          opustiť ŠKD len na základe údajov v zápisnom lístku

-          oznámiť ihneď triednemu učiteľovi stratu svojich osobných vecí

-          oznámiť zmenu trvalého, prípadne prechodného bydliska triednemu učiteľovi

 

 

Povinnosti týždenníka

 

-          na začiatku vyučovacej hodiny nahlásiť vyučujúcemu mená chýbajúcich žiakov

-          postarať sa o zabezpečenie kriedy, pomôcok, čistej tabule a poriadku v triede

-          spolupracovať počas všetkých prestávok s dozorkonajúcim učiteľom /vyvetranie triedy.../

-          po 5 minútach neprítomnosti vyučujúceho na hodine oznámiť to vedeniu školy

-          po skončení vyučovania a pri striedaní tried v odborných učebniach skontrolovať poriadok v triede /stoličky, papiere, voda, svetlo, okná/

 

Povinnosti žiakov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na vyučovaní a školských akciách

 l. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

 2. Všetci žiaci sú zo zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka  pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia /BOZ a PO/ a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

 3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa, triedneho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.

 

 Osobitné pokyny na ochranu zdravia a majetku školy a na zamedzenie   vymeškávania vyučovania

l. Žiakom sa zakazuje nosiť na vyučovanie zdravie ohrozujúce a nepotrebné predmety /nože,  chemikálie, lieky, alkohol, tabakové výrobky, výbušniny ... /zapnutý mobil a väčšie sumy peňazí.

2. Za drahé osobné veci, nepotrebné na vyučovanie /šperky, walkmany, mobilné telefóny.../ si žiak  zodpovedá sám.

 3. Zvlášť  p r í s n e   s a         z a k a z u j e   n o s i ť  do školy, tiež  p r e c h o v á v a ť    a 

   u ž í v a ť   všetky druhy drog.

   Porušenie tohto zákazu /podľa miery a spôsobu/ bude škola riešiť nasledovnými spôsobmi:

-          predvolanie rodičov do školy a pohovor s nimi

-          znížená známka zo správania

-          oznámenie psychológovi a na príslušné Protidrogové centrum

-          sociálny odbor

-          oznámenie policajnému zboru

4. Zakazuje sa otvárať dokorán okná v triedach bez prítomnosti vyučujúceho a liezť po hromozvodoch

5. Zakazuje sa poškodzovať zariadenie školy. Pri zistení úmyselného poškodenia školského majetku bude škola vymáhať od rodičov náhradu škody.

6. Žiakom sa zakazuje v areáli školy hrať hazardné hry.

7. Žiakom sa zakazuje používať mobilný telefón na vyučovacej hodine. Porušenie sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku so zápisom v triednej knihe.

8. Pri neospravedlnenom vymeškávaní vyučovania použije škola tieto opatrenia:

-          písomné upozornenie zákonného zástupcu /po 4 hodinách/ a jeho predvolanie do školy

-          hlásenie o zanedbávaní školskej dochádzky /nad l5 hodín/ Obecnému úradu

 

     Výchovné opatrenia:

-          l až 4 neospravedlnené hodiny           - napomenutie triednym učiteľom

-          nad 4 neospravedlnené hodiny           - pokarhanie riaditeľom školy

-          opakovaná neospravedlnená neúčasť - znížená známka zo správania

9. Žiakom sa prísne zakazuje šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom.  

Pochvaly a iné ocenenia

      Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.

Škola udeľuje:

-          pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname

-          pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky

-          pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy

-          diplom

-          knižnú odmenu po schválení Rodičovskou radou  

Opatrenia na posilnenie disciplíny

     Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia. Podľa jeho závažnosti sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

-          zápis do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname

-          zápis do žiackej knižky

-          napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy

-          pokarhanie triedneho učiteľa pred kolektívom triedy

-          pokarhanie od riaditeľa školy /6 zápisov v Klasifikačnom zázname/

-          po siedmom zápise nasleduje návrh na zníženú známku zo správania podľa závažnosti priestupku   

    

Školský poriadok pre žiakov platí rovnako na školskom výlete, lyžiarskom výcviku a v ŠVP s aktuálnymi dodatkami.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Lomné
    090 33, Lomné 74
  • 054/ 7491326

Fotogaléria